Office Staff

Name Contact No.
Mr. Rajendra Saxena 9549651177
Mr. Parag Somani 9549650547
Mr. Tej Singh Jatav 9549655861
Ms. Yagnasenee Suryavanshi 9549656097
Mr. Pratap Singh 9549650189
Mr. Banne Singh Bhati 9549650589
Mr. Mahesh Kumar Sharma 9549650517
Mr. Satya Narain Gupta 9549654702
Mr. Satya Narayan Sharma 9549651643
Mr. Sagar.V.Vakkund 9549650168